Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden accepteren

Door orionensemble.net.com ("orionensemble.net", de "Service") te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met deze servicevoorwaarden. orionensemble.net behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen.


Over de service

orionensemble.net heeft een team van schrijvers en onderzoekers, en biedt ook forums voor discussie op basis van muziek en gerelateerde onderwerpen, en gebieden waar geregistreerde gebruikers commentaar kunnen leveren op liedjes en artiesten. orionensemble.net verleent u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en persoonlijk gebruik te maken van deze site en om deze, of enig deel ervan, niet te downloaden of te wijzigen, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan. Geen enkel deel van deze site mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden.

Met uitzondering van zoekmachinebots, is het gebruik van datamining-/extractiesoftware of bots door elk bedrijf dat geen gegevens verzamelt voor een zoekmachine ten strengste verboden.

U stemt ermee in geen accountnamen te verzamelen, noch de communicatiesystemen die door de Service worden aangeboden (opmerkingen, forums) te gebruiken voor commerciële doeleinden. U stemt ermee in om voor commerciële doeleinden geen gebruikers van de Service te vragen met betrekking tot hun inhoud.


Gebruikersbijdragen

U bent als enige verantwoordelijk voor alle informatie, inclusief tekst, afbeeldingen, foto's, video's, muziek, geluid en gegevens ("Gebruikersinhoud"), die u uploadt, plaatst of anderszins verzendt met behulp van de Service. U verklaart en garandeert dat de Gebruikersinhoud die door u via de Service wordt verspreid, geen inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten, en dat alles wat u presenteert geen onwettig, bedreigend, lasterlijk of ongepast materiaal zal bevatten. orionensemble.net kan de Service beëindigen aan elk lid dat niet voldoet aan deze algemene voorwaarden.

Door inhoud in te dienen bij orionensemble.net, verleent u orionensemble.net hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Inhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken van te maken en weer te geven in verband met de Service en onze bedrijfsopvolgers en gelieerde ondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herdistribueren van een deel of het geheel van de Service (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen, inclusief sociale media. U verleent ook elke gebruiker van de Service een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw Inhoud via de Service en om dergelijke Inhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren en weergeven zoals toegestaan ​​door de functionaliteit van de Service en onder deze Servicevoorwaarden.


Privacybeleid

Uw gebruik van de Service is onderworpen aan het orionensemble.net- privacybeleid .

Vergoeding

U stemt ermee in orionensemble.net en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten en andere partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke vermeende claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Service , uw verbinding met de Service, uw schending van de voorwaarden of uw schending van rechten van een ander, of u nu een geregistreerde gebruiker bent of niet.


Handelsmerken

De termen "orionensemble.net" en "Artistfacts" en andere grafische afbeeldingen, logo's en ontwerpen van orionensemble.net zijn handelsmerken van orionensemble.net, LLC. De inhoud van de Service en de handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan orionensemble.net, onderhevig aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.


Accountbeëindiging

orionensemble.net kan de toegang van een gebruiker tot de Service beëindigen of het account van een gebruiker verwijderen als wordt vastgesteld dat de gebruiker herhaaldelijk inbreuk pleegt.

orionensemble.net behoudt zich het recht voor om te beslissen of Inhoud deze Servicevoorwaarden schendt om andere redenen dan inbreuk op het auteursrecht. orionensemble.net kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, inhoud verwijderen en/of een gebruikersaccount beëindigen voor het indienen van materiaal in strijd met deze Servicevoorwaarden.


Links

De Service, of relevante derde partijen, kunnen links naar andere websites of bronnen verstrekken. orionensemble.net heeft geen controle over dergelijke sites en bronnen; u erkent en stemt ermee in dat orionensemble.net niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen niet onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.


Auteursrechtklachten

Als u van mening bent dat uw werk op orionensemble.net is weergegeven op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, of dat uw auteursrechtrechten op een andere manier zijn geschonden in verband met de Service, verstrekt u de Copyright Agent van orionensemble.net het volgende:

1) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.

2) Een beschrijving van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt.

3) Een link naar waar het materiaal zich bevindt.

4) Je contactgegevens: adres, telefoonnummer en e-mail.

5) Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.

6) Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat zogenaamd is geschonden.

De door orionensemble.net aangewezen Copyright Agent om meldingen van beweerde inbreuk te ontvangen is 66 Simonds Ave, Canton, CT 06019. E-mail: [email protected] .

Houd er rekening mee dat alle video-inhoud die het YouTube-logo weergeeft of die wordt aangeboden via de YouTube-speler, door YouTube aan u wordt geleverd en afkomstig is van de servers van YouTube, waarover orionensemble.net geen controle heeft. Als je een klacht hebt over video-inhoud die beschikbaar is gesteld op orionensemble.net en wordt geleverd door YouTube, neem dan rechtstreeks contact op met YouTube in overeenstemming met het auteursrechtbeleid via: Servicevoorwaarden van YouTube .


Garantieverklaring

U gebruikt de dienst op eigen risico. De dienst wordt geleverd op een "as is" en "as available" basis. orionensemble.net wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.

orionensemble.net geeft geen garantie dat (i) de Service zal voldoen aan uw eisen, (ii) de Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service zullen nauwkeurig of betrouwbaar zijn, of (iv) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u via de dienst hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen.

orionensemble.net geeft geen garantie, onderschrijft, garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor enig product of dienst die wordt geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de Dienst of een website of dienst met hyperlinks.


Beperking van de aansprakelijkheid

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat orionensemble.net niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als orionensemble.net op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of het onvermogen om de dienst te gebruiken; (ii) de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen of ontvangen berichten of transacties die zijn aangegaan via of van de dienst; (iii) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van een derde partij over de dienst; of (v) enige andere kwestie met betrekking tot de dienst.

Bijgewerkt: 28 november 2016
Meer orionensemble.net-pagina's